• Vệ sỹ Võ Đường Ngọc Hòa bảo vệ chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết năm 2007 Vệ sỹ Võ Đường Ngọc Hòa bảo vệ chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết năm 2007
  • Izaass Izaass
    Izaass